Today's Pick Up
202210web-400.jpg
0  0
今回の特集は、進学希望者なら、役立つ学校・学科情報をまとめました。 分野別の学校の情報やおすすめする新設学科まで! さらに、大学最新NEWSや小論文対策も! その他にも日本の記念日、日本の自動販売機の世界、 学校情報や留学生の一日なども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】 Chúng tôi cung cấp nhiều hỗ trợ khác nhau cho sinh viên quốc tế!

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-04-30 14:48 閲覧数86回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Ti 桜美林大学, chúng tôi cung cp "giáo dc tiếng Nht" nhm giúp sinh viên quc tế hiu bài ging mt cách chc chn trong tng nhóm môn hc sau khi nhp hc.

 

桜美林大学 có lch s và thành tích ging dy tiếng Nht cho sinh viên quc tế, vi môi trường và bí quyết phong phú cũng như đi ngũ ging viên và sinh viên khóa trước, đây là mt li thế ln cho vic hc tiếng Nht.

Ngoài ra, đi ngũ nhân viên chuyên môn trong nhiu lĩnh vc khác nhau luôn sn sàng giúp đ sinh viên quc tế gii quyết nhng lo lng v hc tp và cuc sng hàng ngày.

 

 

Ln này, chúng tôi sẽ gii thiu nhng h tr dành cho sinh viên quc tế ti 桜美林大学.

 

 

 

 

桜美林大学 h tr trit đ cho sinh viên quc tế

 

<Giáo dc tiếng Nht>

 

Trong lp hc ''Căn bn v chuyên ngành tiếng Nht*'', bn có th đt được các k năng tiếng Nht cn thiết đ hc trường đi hc.

 

Ví d, bn sẽ hc cách th hin bn thân bng cách viết các bài báo và reaction paper, cách lng nghe bài ging, tho lun và thuyết trình. Bn cũng sẽ có th viết đánh giá cao và phê bình các tác phm ngh thut vi đ dài 1.000 ký t tr lên.

 

* Tên môn hc tiếng Nht có th khác nhau tùy theo tng nhóm ngành.

 

 

 

 

2.jpg

 

 


➀Mc tiêu đt JLPT N1

 

Chúng tôi mang đến cơ hi hc tiếng Nht cho nhng hc viên đã đt N2 đ h có th hướng ti N1.

 

*Bn có th np đơn vào 桜美林大学 t bng N2 tr lên.

 

 

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

➁Sinh viên Nht Bn nói tiếng Anh, sinh viên quc tế nói tiếng Nht!

 

Hc sinh quc tế có th hc tiếng Nht cùng lúc vi hc sinh Nht Bn hc tiếng Anh.

 

(10 tín ch)

 

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

➂Các lp được chia theo trình đ

 

 

Các lp hc được chia theo cp đ, hc viên có trình đ tiếng Nht cao có th được min hc tiếng Nht.

 

 

 

 

 


 

桜美林大学 h trtrit đ cho sinh viên quc tế

 

<S h tr t đi ngũ nhân viên chuyên môn>

 

Đi ngũ nhân viên chuyên môn ca chúng tôi sẽ h tr bn v cách tiến hành vic hc, thiết kế ngh nghip và qun lý sc khe.

 

 

5.jpg

 

 

 

➀“C vn” ph trách h tr hc tp

 

 

Giáo viên ch nhim ca tng khoa sẽ hướng dn và tư vn cho tng sinh viên t khi nhp hc cho đến khi tt nghip trong sut 4 năm hc. H sẽ liên tc theo dõi đăng ký hc phn và kết qu hc tp ca sinh viên, và trong mi kỳ hc, h sẽ cung cp ít nht mt ln hướng dn và li khuyên vi tư cách là c vn. H sẽ cùng sinh viên xem xét cách tiến hành hc tp mt cách đáng tin cy da trên s thích, sự quan tâm, ước mơ và mc tiêu trong tương lai ca tng người.

 

 

 

 

 

 

6.jpg


 

 

Trong “Gi làm vic” hai ln mt tun bn có th thoi mái trao đi

 

 

Chúng tôi đã thiết lp "Gi làm vic" trong đó văn phòng khoa m ca cho sinh viên hai ln mt tun đ bn có th thoi mái đt câu hi và tham kho ý kiến ca ging viên bên ngoài lp hc. Nhiu sinh viên liên h vi chúng tôi vi các câu hi v ni dung lp hc, môn hc, chuyên ngành, la chn hi tho, lun văn tt nghip, du hc, vic làm và con đường s nghip. H thng này mang sinh viên và ging viên đến gn nhau hơn, và to ra các cơ hi cho sinh viên và giáo viên gp g và trò chuyn ti các đa đim trong khuôn viên trường.

 

 

 

 

 

 

7.jpg

 

 

 

➂ "E-learning" cho phép bn tiếp cn vic hc bt c lúc nào

 

 

Ti 桜美林大学, chúng tôi đã trin khai tp trung vào tính hiu qu ca "E-learning" bng cách s dng Internet ngay t giai đon đu. Bng cách cung cp tài liu ging dy và chia s thông tin liên quan đến lp hc, chúng tôi h tr vic hc ngoài gi hc như chun b và ôn tp. Chúng tôi h tr vic "hc tp" như chun b và ôn tp ti nhà thông qua h thng E-Learning s dng Internet.

 

 

 

 

 

 

 

桜美林大学 cung cp nhiu h tr cho sinh viên quc tế

 

Trong sut 4 năm hc, sinh viên sẽ hc sâu v xã hi và văn hóa Nht Bn, đng thi phát trin năng lc lãnh đo toàn cu thông qua các môn hc chuyên ngành.

 

Hãy hướng ti mc tiêu là tr thành mt sinh viên c桜美林大学, nơi bn có th hc sâu v nhng vn đ mà bn quan tâm, đng thi xây dng mi quan h bn bè và con người phong phú vi sinh viên và giáo viên t khp nơi trên thế gii.

 

 

 

 

 

 

8.jpg

 

 

9.jpg

 

 

10.jpg

 

 

 

 

 

桜美林大学 đã tri qua nhng thay đi mi

 

- Năm 2023: To ra Nhóm Môn hc Khám phá Giáo dc.

- Năm 2024: Bt đu mt hình thc hc mi trong Nhóm Môn hc Qun lý Kinh doanh.

- D kiến năm 2025: Sẽ khi đu hình thc hc mi trong Nhóm Môn hc Văn hóa Ngh thut.

 

 

Nhóm hc

- Nhóm Ngh thut T do

- Nhóm Giao tiếp Toàn cu

- Nhóm Qun lý Kinh doanh

- Nhóm Sc khe và Phúc li

- Nhóm Văn hóa và Ngh thut

- Nhóm Nghiên cu Giáo dc

 

Không tuyn sinh chuyên ngành Qun lý Hàng không và Hàng không vn ti cũng như chuyên ngành Giáo dc Mm non ca Nhóm Sc khe và Phúc li.

 

 

 

 

Trang web tham kho:

Slide bui tng kết dành cho khoa tiếng Nht (dành cho trin khai)

https://www.obirin.ac.jp/campus_life/support_staffs.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây

 

thumb-2048835280_ZKTC1o0H_f4d82dee9ae1ceddfc0374c7729ee8112e3af2cf_240x320.jpg

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,982 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 354 0
Thông báo 2023-07-05 396 0
Thông báo 2023-07-05 274 0
Thông báo 2023-02-07 1778 0
Thông báo 2023-02-07 2582 0
Thông báo 2023-02-07 1239 0
Thông báo 2023-02-07 815 0
Thông báo 2021-07-27 1760 0
Thông báo 2020-08-22 2047 0
Thông báo 2018-11-13 1995 0
Thông báo 2018-09-03 5279 0
Thông báo 2018-08-24 2720 0
Thông báo 2018-08-21 2899 0
3969 2024-06-18 52 0
3968 2024-06-18 40 0
3967 2024-06-18 33 0
3966 2024-06-18 37 0
3965 2024-06-18 36 0
3964 2024-06-18 43 0
3963 2024-06-17 42 0
3962 2024-06-17 40 0
3961 2024-06-17 33 0
3960 2024-06-14 45 0
3959 2024-06-14 46 0
3958 2024-06-14 42 0
3957 2024-06-14 55 0
3956 2024-06-04 117 0
3955 2024-06-04 72 0
3954 2024-06-04 114 0
3953 2024-06-03 118 0
3952 2024-06-03 96 0
3951 2024-06-03 92 0
3950 2024-06-03 154 0
3949 2024-05-31 161 0
3948 2024-05-31 149 0
3947 2024-05-31 203 0
3946 2024-05-31 198 0
3945 2024-05-30 59 0
3944 2024-05-27 76 0
3943 2024-05-27 105 0
3942 2024-05-27 144 0
3941 2024-05-27 99 0
3940 2024-05-27 129 0
3939 2024-05-27 95 0
3938 2024-05-21 133 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.