Today's Pick Up
00-202109korea 400.jpg
0  0
今回の特集は、日本に来てから楽しめる各地名物グルメ情報、 入試に必ず必要なJLPT・EJUのスコアアップのコツ、 専門学校の専門分野別にみる就職強い「資格」のまで 様々な情報を紹介します。 その他にも学校情報や留学生の一日も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学大学院】Mục đích học tập, Quy chế tuyển sinh liên quan đến người nhập học ④(Ngành Nghiên cứu Quản trị kinh doanh)

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-03-03 15:07 閲覧数1,379回 Comments0件

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 専修大学大学院 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 


caohocsenshu.jpg 

 

 

 

1.jpg

 

 

 

H cao hc trường đi hc Senshu đã thiết lp ch trương tiếp nhn hc viên trên cơ s quan đim giáo dc và ni dung đào to ca trường.

 

 

Mc tiêu ca Ngành Nghiên cu Quản trị kinh doanh

 

Ngành Nghiên cứu Quản trị kinh doanh đặt mục tiêu đào to các nhà nghiên cu có năng lc nghiên cu sáng to, đi ngũ ging viên đi hc có năng lc giáo dc vng chc, các chuyên gia cao cp có kiến thc và năng lc chuyên môn vượt tri trong các lĩnh vc qun tr kinh doanh và qun lý thông tin.

 

 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh(Khóa Quản trị kinh doanh

 

Khóa Qun tr kinh doanh bao gm nhiu lĩnh vc nghiên cu và được thiết kế đ thc hin mt cách tiếp cn liên ngành. Trong phm vi nghiên cu ca qun tr kinh doanh có nhiu lĩnh vc nghiên cu khác nhau, th hin tính cht đa dng ca qun tr kinh doanh, t nhng lĩnh vc nghiên cu có truyn thng tương đi lâu đi đến nhng lĩnh vc mi phát trin và lan rng trong khong 10 đến 20 năm tr li đây.

Các ging viên là nhng người mi ni, tr tui và kỳ cu trong lĩnh vc chuyên môn, đng thi có nhiu kinh nghim trong giáo dc cũng như kiến thc hc thut.

V phương pháp giáo dc, chúng tôi thiết lp các khóa hc bao gm các nghiên cu đin hình. đó, các chuyên gia t bên ngoài trường đi hc được mi theo thi gian, và các lp hc được phát trin vi các ging viên ca trường đi hc, cung cp mt nn giáo dc đc đáo.

 

 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh(Khóa Quản lý thông tin

 

Khóa Qun lý thông tin được thành lp vào năm 1998 (Heisei 10) đ tăng cường giáo dc và nghiên cu x lý thông tin, điu đã tr thành mt nhu cu cp thiết vi s tiến b ca xã hi thông tin. Chúng tôi đang nỗ lực để đáp ứng yêu cu ca thi đi là gii quyết tình trng thiếu k sư x lý thông tin trong các công ty và nhân viên giáo dc x lý thông tin các trường trung hc cơ s và trung hc ph thông, đng thi đm bo an toàn cho giáo viên, tr lý nghiên cu và ging dy nhm tăng cường hơn na giáo dc x lý thông tin tt c các khoa trong trường đi hc.

Ngành nghiên cứu Qun tr kinh doanh, nơi đã thiết lp nhiu môn hc liên quan đến khoa hc thông tin, đã thành lp khóa hc này đ chun b cho vic m rng chuyên ngành Qun lý thông tin trong tương lai (tên tm thi). Môi trường nghiên cu và giáo dc v qun lý thông tin đang tiến trin nhanh chóng. Đ theo kp tiến đ, khóa hc không ngng m rng h thng nghiên cu và giáo dc.

Bng cách này, chúng tôi mong mun phát trin các chuyên gia, nhà giáo dc và nhà nghiên cu qun lý thông tin tiên tiến vi kh năng ng dng cao, đồng thời cung cp mt nơi hc tp nghiên cứu để thực hành học tập suốt đời.

 

 

Chính sách tuyn sinh đi vi người nhp hc

 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình Thạc sĩ(Khóa Quản trị kinh doanh

 

Ngành Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (Khóa hc Thc sĩ Qun tr Kinh doanh) đào to các nhà nghiên cu có năng lc nghiên cu sáng to trong lĩnh vc qun tr kinh doanh và các ging viên đi hc có năng lc giáo dc vng vàng, cũng như chuyên môn xut sc trong các lĩnh vc này, các chuyên gia có tay ngh cao vi kiến thc và k năng cao cấp. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu vphm cht và năng lc đi vhc viên theo hNgành Nghiên cu Quản trị kinh doanhChuyên ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình Thạc sĩ)

 

(1) Người kiến thc rng trong lĩnh vc qun tr kinh doanh hoc văn hóa, lch s, xã hi, t nhiên, v.v. trong chương trình đào to đi hc.

(2) Người quan tâm đến lĩnh vc qun tr kinh doanh và có mong mun tr thành nhà nghiên cu, giáo viên hoc chuyên gia hoc nhng người muốn trau di thêm kh năng ca bn thân trong lĩnh vc qun tr kinh doanh và th hin kh năng lãnh đo trong lĩnh vc qun lý.

(3) Người có kh năng trình bày hp lý các đ tài nghiên cu trong lĩnh vc qun tr kinh doanh, có kh năng tích lũy tư duy logic và phân tích s đ rút ra kết qu nghiên cu.

(4) Người có kh năng phân tích lý thuyết nghiên cu trước đó và các trường hp thc tế, có kh năng viết lun văn thc sĩ.

 

Chương trình Thạc sĩ(Khóa Quản lý thông tin

 

Ngành Nghiên cứu Qun tr Kinh doanh (Khóa Qun lý thông tin, Chuyên ngành Qun trkinh doanh, Chương trình Thạc sĩ) đào to các nhà nghiên cu có kh năng nghiên cu sáng to trong lĩnh vc qun lý thông tin và các giáo viên đi hc có năng lc giáo dc vng chc cũng như chuyên môn xut sc trong các lĩnh vc này, đào to các chuyên gia có tay ngh cao vi kiến thc và k năng. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu vphm cht và năng lc đi vhc viên theo hNgành Nghiên cu Quản trị kinh doanhChuyên ngành Quản trị kinh doanh, chương trình Thạc sĩ (Khóa Quản lý thông tin)

 

 (1) Người kiến thc rng trong lĩnh vc qun tr kinh doanh hoc văn hóa, lch s, xã hi, t nhiên, v.v. trong chương trình đào to đi hc.

(2) Người quan tâm đến lĩnh vc qun tr kinh doanh và có mong mun tr thành nhà nghiên cu, giáo viên hoc chuyên gia hoc nhng người muốn trau di thêm kh năng ca bn thân trong lĩnh vc qun tr kinh doanh và th hin kh năng lãnh đo trong lĩnh vc qun lý.

(3) Người có kh năng trình bày hp lý các đ tài nghiên cu trong lĩnh vc qun tr kinh doanh, có kh năng tích lũy tư duy logic và phân tích s đ rút ra kết qu nghiên cu.

(4) Người có kh năng phân tích lý thuyết nghiên cu trước đó và các trường hp thc tế, có kh năng viết lun văn thc sĩ.

 

 

Chương trình Tiến sĩ(Khóa Quản trị kinh doanh

 

Ngành Nghiên cứu Qun tr Kinh doanh (Khóa Tiến sĩ chuyên ngành Qun trkinh doanh) đào to các nhà nghiên cu có kh năng nghiên cu sáng to trong lĩnh vc qun tr kinh doanh và các giáo viên đi hc có kh năng ging dy vng vàng, đng thi cung cp nn giáo dc xut sc trong các lĩnh vc này, đào tạo các chuyên gia lành ngh có kiến thc và k năng chuyên môn. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu vphm cht và năng lc đi vhc viên theo hNgành Nghiên cu Quản trị kinh doanhChuyên ngành Quản trị kinh doanh, chương trình Tiến sĩ (Khóa Quản trị kinh doanh)

 

 (1) Người có kiến thc sâu rng trong lĩnh vc qun tr kinh doanh và kiến thc xut sc trong mt lĩnh vc chuyên ngành c th trong khóa hc thc sĩ sau đi hc.

(2) Người quan tâm đến lĩnh vc qun tr kinh doanh và có mong mun tr thành nhà nghiên cu, giáo viên đi hc hoc chuyên gia hoc nhng người có kinh nghim xut sc trong lĩnh vc qun tr kinh doanh và mong mun lý thuyết hóa nó.

(3) Người có kh năng rút ra kết qu nghiên cu xut sc và đc đáo bng cách tích lũy tư duy logic và phân tích s.

(4) Người có kh năng báo cáo kết qu nghiên cu ca mình trong và ngoài trường đi hc, và người có kh năng ci thin kết qu nghiên cu ca mình hơn na thông qua các cuc tho lun hiu qu đó, đ hoàn thành chúng như mt lun án tiến sĩ.

 

 

Chương trình Tiến sĩ(Khóa Quản lý thông tin

 

Ngành Nghiên cứu Quản trịkinh doanh (Khóa Qun lý thông tin, Chuyên ngành Qun tr kinh doanh, chương trình Tiến sĩ) đào to các nhà nghiên cu có kh năng nghiên cu sáng to trong lĩnh vc qun lý thông tin và các giáo viên đi hc có kh năng ging dy vng vàng, đng thi cung cp các khóa đào to xut sc trong các lĩnh vc này. khóa hc này là đ đào to các chuyên gia có tay ngh cao vi kiến thc và k năng chuyên ngành. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phm cht và năng lc đi vhc viên theo hNgành Nghiên cu Quản trị kinh doanhChuyên ngành Quản trị kinh doanh, chương trình Tiến sĩ (Khóa Quản lý thông tin)

 

(1) Người có kiến thc sâu rng trong lĩnh vc qun tr kinh doanh và kiến thc xut sc trong mt lĩnh vc chuyên ngành c th trong khóa hc thc sĩ sau đi hc.

(2) Người quan tâm đến lĩnh vc qun tr kinh doanh và có mong mun tr thành nhà nghiên cu, giáo viên đi hc hoc chuyên gia hoc nhng người có kinh nghim xut sc trong lĩnh vc qun tr kinh doanh và mong mun lý thuyết hóa nó.

(3) Người có kh năng rút ra kết qu nghiên cu xut sc và đc đáo bng cách tích lũy tư duy logic và phân tích s.

(4) Người có kh năng báo cáo kết qu nghiên cu ca mình trong và ngoài trường đi hc, và người có kh năng ci thin kết qu nghiên cu ca mình hơn na thông qua các cuc tho lun hiu qu đó, đ hoàn thành chúng như mt lun án tiến sĩ.

 

 

Tuyn sinh thông thường, Tuyn sinh du hc sinh năm h2023

 

Chương trình tuyển sinh học kỳ I, học kỳ II đã kết thúc

Thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ năm 2024 dự kiến sẽ đăng tải vào cuối tháng 6 năm 2023 

 


2.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,903 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3588 2023-05-30 974 0
3587 2023-05-30 553 0
3586 2023-05-25 1831 0
3585 2023-05-25 1032 0
3584 2023-05-25 991 0
3583 2023-05-25 572 0
3582 2023-05-23 754 0
3581 2023-05-23 1319 0
3580 2023-05-23 679 0
3579 2023-05-09 1349 0
3578 2023-05-09 683 0
3577 2023-05-09 1239 0
3576 2023-05-09 911 0
3575 2023-05-09 895 0
3574 2023-05-08 925 0
3573 2023-05-02 993 0
3572 2023-05-02 463 0
3571 2023-05-02 1180 0
3570 2023-04-28 864 0
3569 2023-04-28 872 0
3568 2023-04-28 636 0
3567 2023-04-25 1115 0
3566 2023-04-25 827 0
3565 2023-04-25 1001 0
3564 2023-04-25 1052 0
3563 2023-04-25 454 0
3562 2023-04-25 1523 0
3561 2023-04-18 1506 0
3560 2023-04-18 1535 0
3559 2023-04-18 1632 0
3558 2023-04-18 632 0
3557 2023-04-18 1449 0
3556 2023-04-18 943 0
3555 2023-04-12 685 0
3554 2023-04-12 868 0
3553 2023-04-12 1302 0
3552 2023-04-12 422 0
3551 2023-04-12 471 0
3550 2023-04-12 790 0
3549 2023-04-12 1016 0
3548 2023-04-04 1179 0
3547 2023-04-04 984 0
3546 2023-04-04 819 0
3545 2023-04-04 1529 0
3544 2023-04-04 490 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.