Today's Pick Up
202206表紙 400.jpg
0  0
今回の特集は、初めての日本の生活に役立つ情報をまとめました。 住民登録・国民健康保険・マイナンバーカード・ネットで簡単に申し込むことができる手続き・日本のクレジットカード・自転車・ゴミの捨て方・日本生活Q&Aを紹介します。 さらに、生活でよく使う日本語表現も! その他にも学校情報や留学生の一日など、イベント情報も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学大学院】Mục đích học tập, Quy chế tuyển sinh liên quan đến người nhập học ③(Ngành Nghiên cứu Văn học)

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-02-28 15:09 閲覧数587回 Comments0件

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 専修大学大学院 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 caohocsenshu.jpg

 

 

 

1.jpg

 

 

H cao hc trường đi hc Senshu đã thiết lp ch trương tiếp nhn hc viên trên cơ s quan đim giáo dc và ni dung đào to ca trường.

 

 

Mc tiêu ca Ngành Nghiên cVăn học

 

Mục tiêu của Ngành Nghiên cứu Văn học là đào tạo các chuyên gia được trang bị năng lực, kiến thức cao, cũng như ngun nhân lc được đào tạo kiến thức sâu, có thgánh vác xã hi da trên tri thc theo nhiu cách khác nhau, các nhà nghiên cu đóng vai trò trung tâm trong các vin nghiên cu và cơ s giáo dc trong nhiều lĩnh vực, các ging viên đi hc có năng lc nghiên cu và ging dy xut sc, có kiến thc chuyên môn cao.

 

 

Chính sách tuyn sinh đi vi người nhp hc

 

【Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản

 

 

Chương trình Thạc sĩ

 

Chuyên ngành Ngôn ng và Văn hc Nht Bn (Chương trình Thc sĩ) nhm mc đích đào to các nhà nghiên cu và giáo viên, cũng như ngun nhân lc có th đóng góp cho xã hi thông qua kiến thc chuyên ngành nâng cao ca h. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Ngôn ng và Văn hc Nht Bn (Chương trình Thc sĩ)

 

(1) Người muốn tìm hiểu v ngôn ng và văn hóa Nht Bn, có tư duy linh hoạt

(2) Người có kh năng din đt và lĩnh hi phong phú, và k năng giao tiếp chuyên sâu

(3) Người có th biến kiến thc và s thích lĩnh hội được ca mình thành hin thc vi nhng thành tu và sáng to xut sc trong nghiên cu

 

 

Chương trình Tiến sĩ

 

Chuyên ngành Ngôn ng và Văn hc Nht Bn (Chương trình Tiến sĩ)nhm mc đích không ch đào to các nhà nghiên cu v ngôn ng và văn hc Nht Bn, mà còn tiếp thu kiến thc nâng cao và bi dưỡng ngun nhân lc có th đóng vai trò tích cc trong xã hi bng cách s dng v chuyên môn ca h.

Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Ngôn ng và Văn hc Nht Bn (Chương trình Tiến sĩ)

 

 (1) Người có kh năng phát trin nghiên cu sáng to da trên khóa hc thc sĩ ca h, vi nhng ý tưởng t do không b ràng buc bi các khuôn kh hin có.

(2) Người s hu kh năng din đt và hiu biết phong phú, k năng giao tiếp cao và mong mun đóng góp cho xã hi

(3) Người sn sàng tham gia nghiên cu t góc đ rng, chng hn như hp tác nghiên cu vi các trường đi hc Nht Bn và nước ngoài.

 

 

Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh-Mỹ

 

Chương trình Thạc sĩ

 

Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh-Mỹ, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình Thc sĩ) không ch nhm mc đích đào to các nhà nghiên cu và giáo viên có kiến thc chuyên ngành nâng cao mà còn đào to ngun nhân lc có th th hin trình đ tiếng Anh ca mình trong nhiu tình hung. Chúng tôi cũng đt mc tiêu đưa ngun nhân lc có tim năng đa dng vào xã hi. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Ngôn ng và Văn hc Anh-Mỹ (Chương trình Thạc sĩ)

 

 (1) Người có kh năng thu thp, nm bt và phân bit thông tin, có kh năng xây dng logic.

(2) Người thích tìm hiểu và sn sàng tích cc tiếp thu kiến thc trong các lĩnh vc chuyên ngành

(3) Người ch đng giao tiếp vi người khác và trình bày kết qu hc tp ca mình.

 

 

Chương trình Tiến sĩ

 

Chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh-Mỹ, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình Tiến sĩ) không ch nhm đào to các nhà nghiên cu và giáo viên có kiến thc chuyên ngành nâng cao mà còn đào to ngun nhân lc có th th hin k năng tiếng Anh ca mình trong nhiu tình hung. Chúng tôi cũng đt mc tiêu đưa ngun nhân lc có tim năng đa dng vào xã hi. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Ngôn ng và Văn hc Anh-Mỹ (Chương trình Tiến sĩ)

 

(1) Người có kh năng thu thp, nm bt và phân bit thông tin, có kh năng xây dng logic.

(2) Người thích tìm hiểu và sn sàng tích cc tiếp thu kiến thc trong các lĩnh vc chuyên ngành

(3) Người ch đng giao tiếp vi người khác và trình bày kết qu hc tp ca mình.

 

 

Chuyên ngành Triết học

 

Chương trình Thạc sĩ

 

Chuyên ngành Triết học, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình Thc sĩ) nhằm mục tiêu hướng dẫn cho học viên hc cách đc và hiu các văn bn cơ bn ca triết hc phương Tây và tư tưởng Nht Bn t thi c đi cho đến ngày nay, cũng như nghiên cu ngh thut, theo nguyên bản , nuôi dưỡng nn tng tư duy tr v ci ngun. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Triết học (Chương trình Thạc sĩ)

 

 (1) Người luôn muốn xem xét mi th v mt lý thuyết và lch s

(2) Người có lòng khiêm tn hc hi kinh nghim ca người đi trước

(3) Người có quan điểm rõ ràng và có s thu đáo đ thuyết phc người khác.

 

 

Chương trình Tiến sĩ

 

Chuyên ngành Triết hc, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình Tiến sĩ) đào tạo cho học viên được  đ đc và hiu các văn bn cơ bn ca triết hc phương Tây và tư tưởng Nht Bn t thi c đi đến nay, cũng như ngh thut, bng ngôn ng gc, tìm kiếm nhng văn bn cn thiết, thông qua trao đi vi giáo viên hướng dn và đng nghip, viết báo cáo, trình bày ti các hi ngh khoa hc, v.v., xem xét các vn đ khác nhau mà chúng ta phi đi mt ngày nay, tìm v ci ngun và trau di nn tng đ tìm ra gii pháp.

Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Triết học (Chương trình Thạc sĩ)

 

 (1) Người luôn muốn xem xét mi th v mt lý thuyết và lch s

(2) Người có lòng khiêm tn hc hi kinh nghim ca người đi trước

(3) Người có quan điểm rõ ràng và có s thu đáo đ thuyết phc người khác.

 

 

Chuyên ngành Lịch sử

 

Chương trình Thạc sĩ

 

Chuyên ngành Lịch sử, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình Thc sĩ) đào tạo cho học viên kiến thc chuyên ngành nâng cao trong mt lĩnh vc nghiên cu lch s c th và nghiên cu cho phép h hiu lch s mt cách toàn din và phê bình t góc đ rng vượt qua các lĩnh vc chuyên ngành. Mc đích là đ đào to giáo viên và nhà giáo dc. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Lịch sử (Chương trình Thạc sĩ)


 (1) Người có kh năng thu thp tài liu và thông tin lch s và hiu chúng mt cách chính xác

(2) Người có mong mun tìm hiu các hot đng ca con người và xã hi vi nhn thc rng v các vn đ

(3) Người nhm đến vic nm bt mt cách có h thng các hin tượng khác nhau bng trí tu logic

 

 

Chương trình Tiến sĩ

 

Chuyên ngành Lịch sử, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình Tiến sĩ) đào tạo cho học viên chuyên môn nâng cao v nghiên cu lý thuyết và thc nghim trong nghiên cu lch s, đng thi có th hiu lch s mt cách toàn din và phê bình t góc đ rng vượt qua các lĩnh vc chuyên ngành. Mục đích là đào to các nhà nghiên cu và các nhà giáo dc. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Lịch sử (Chương trình Tiến sĩ)

 

 (1) Người có kh năng thu thp tài liu và thông tin lch s và hiu chúng mt cách chính xác

(2) Người có mong mun tìm hiu các hot đng ca con người và xã hi vi nhn thc rng v các vn đ

(3) Người nhm đến vic nm bt mt cách có h thng các hin tượng khác nhau bng trí tu logic

 

 

Chuyên ngành Địa lý

 

Chương trình Thạc sĩ

 

Chuyên ngành Đa lý, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình Thạc sĩ)đang n lc phát trin ngun nhân lc đa dng có chuyên môn cao trong các lĩnh vc như nghiên cu thc đa, GIS và công ngh vin thám, đng thi có kh năng tiến hành nghiên cu thc nghim. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Địa lý(Chương trình Thạc sĩ)

 

 (1) Người có mi quan tâm rng rãi đến các vn đ liên quan đến đa lý và khu vc/môi trường

(2) Người có đng lc đ có được kiến thc chuyên môn và k năng cn thiết đ nghiên cu đa lý

(3) Người sn sàng tham gia nghiên cu thc nghim hướng đến các vn đ trong khu vc và môi trường

Chúng tôi tìm kiếm ngun nhân lc hiu rõ nhng điu trên và nghiêm túc hc tp, nghiên cu, đng thi chúng tôi tiếp nhn rng rãi không ch nhng người có kiến thc v đa lý mà c nhng người có mc tiêu tr thành nhà nghiên cu, chuyên gia chuyên môn cao và được đào to v đa lý.

 

 

Chương trình Tiến sĩ

 

Chuyên ngành Đa lý, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình Tiến sĩ)đang n lc phát trin ngun nhân lc đa dng có chuyên môn cao trong các lĩnh vc như nghiên cu thc đa, GIS và công ngh vin thám, đng thi có kh năng tiến hành nghiên cu thc nghim. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Địa lý(Chương trình Tiến sĩ)

 

 (1) Người có mi quan tâm rng rãi đến các vn đ liên quan đến đa lý và khu vc/môi trường

(2) Người có đng lc đ có được kiến thc chuyên môn và k năng cn thiết đ nghiên cu đa lý

(3) Người sn sàng tham gia nghiên cu thc nghim hướng đến các vn đ trong khu vc và môi trường

Chúng tôi tìm kiếm ngun nhân lc hiu rõ nhng điu trên và nghiêm túc hc tp, nghiên cu, đng thi chúng tôi tiếp nhn rng rãi không ch nhng người có kiến thc v đa lý mà c nhng người có mc tiêu tr thành nhà nghiên cu, chuyên gia chuyên môn cao và được đào to v đa lý.

 

 

Chuyên ngành Xã hội học

 

Chương trình Thạc sĩ

 

Chuyên ngành Xã hội học, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình Thc sĩ) không ch nhm mc đích đào to các nhà nghiên cu và nhà giáo dc có kiến thc chuyên ngành nâng cao mà còn phát trin ngun nhân lc có th đóng góp nhiu cho xã hi bng cách tn dng nhng kiến thc này. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Xã hội học(Chương trình Thc sĩ)

 

(1) Người có tư duy linh hot và sn sàng hc hi t xã hi

(2) Người có đng cơ tiến hành nghiên cu đ tiếp thu kiến thc mi trong các lĩnh vc xã hi hc khác nhau

(3) Người có nhn thc v vn đ ca riêng h và có mc tiêu phát trin nghiên cu ca h v mt lý thuyết và thc nghim

 

 

Chương trình Tiến sĩ

 

Chuyên ngành Xã hội học, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình tiến sĩ) không ch đào to các nhà nghiên cu và nhà giáo dc có kiến thc chuyên môn nâng cao trong các lĩnh vc xã hi hc c th, mà còn phát trin ngun nhân lc có th đóng góp nhiu cho xã hi. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngành Xã hội học (Chương trình Tiến sĩ)

 

(1) Người có tư duy linh hot và sn sàng hc hi t xã hi

(2) Người có đng cơ tiến hành kho sát và nghiên cu đ có được kiến thc mi trong mt lĩnh vc xã hi hc c th

(3) Người có mc tiêu tiến hành nghiên cu trong lĩnh vc chuyên môn ca mình bng cách s dng đy đ các k năng đc hiu văn hc nước ngoài và các k thut nghiên cu xã hi.

 

 

Chuyên ngành Tâm lý học

 

Chương trình Thạc sĩ

 

Chuyên ngành Tâm lý học, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trìnhThc sĩ) đào to các nhà nghiên cu có kiến thc chuyên môn và phát trin các chuyên gia có th s dng kiến thc tâm lý hc ca h. gi ra ngoài xã hi các nhà nghiên cu hoc chuyên gia chuyên sâu trong lĩnh vc lâm sàng, nhng người đã đào sâu kiến thc và k năng cơ bn có th áp dng vào thc tế. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngànhTâm lý học(Chương trìnhThc sĩ)

 

 (1) Người có kiến thc tâm lý cơ bn và k năng ngôn ng làm nn tng cho vic hc chuyên ngành

(2) Người có kh năng thu thp, phân bit các thông tin cn thiết đ gii quyết vn đ, suy xét logic, linh hot và din đt kết qu phù hp

(3) Người có th hc tp, nghiên cu và thc hành tâm lý hc mt cách đc lp và hp tác

Ngoài ra, chúng tôi đang tìm kiếm ngun nhân lc vi nhiu kh năng khác nhau, bao gm c nhng người đang đi làm.

 


Chương trình Tiến sĩ

 

Chuyên ngành Tâm lý học, Ngành Nghiên cứu Văn học (Chương trình Tiến sĩ) đào to các nhà nghiên cu có kiến thc chuyên môn và phát trin các chuyên gia có th s dng kiến thc tâm lý hc ca h. gi ra ngoài xã hi các nhà nghiên cu hoc chuyên gia chuyên sâu trong lĩnh vc lâm sàng, nhng người đã đào sâu kiến thc và k năng cơ bn có th áp dng vào thc tế. Đ đt được điu đó, chúng tôi đang tìm kiếm nhng người sau đây:

 

● Yêu cu về phẩm chất và năng lc đi vi học viên theo hc Ngành Nghiên cứu Văn học, Chuyên ngànhTâm lý học (Chương trình Tiến sĩ)

 

 (1) Người có kiến thc tâm lý cơ bn và k năng ngôn ng làm nn tng cho vic hc chuyên ngành

(2) Người có kh năng thu thp, phân bit các thông tin cn thiết đ gii quyết vn đ, suy xét logic, linh hot và din đt kết qu phù hp

(3) Người có th hc tp, nghiên cu và thc hành tâm lý hc mt cách đc lp và hp tác

Ngoài ra, chúng tôi đang tìm kiếm ngun nhân lc vi nhiu kh năng khác nhau, bao gm c nhng người đang đi làm.

 

 

 

 

Tuyn sinh thông thường, Tuyn sinh du hc sinh năm h2023

Chương trình tuyển sinh học kỳ I, học kỳ II đã kết thúc.

Thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ năm 2024 dự kiến sẽ đăng tải vào cuối tháng 6 năm 2023

 

 

 

 

2.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,903 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3588 2023-05-30 975 0
3587 2023-05-30 553 0
3586 2023-05-25 1831 0
3585 2023-05-25 1032 0
3584 2023-05-25 991 0
3583 2023-05-25 572 0
3582 2023-05-23 754 0
3581 2023-05-23 1319 0
3580 2023-05-23 679 0
3579 2023-05-09 1349 0
3578 2023-05-09 683 0
3577 2023-05-09 1240 0
3576 2023-05-09 911 0
3575 2023-05-09 895 0
3574 2023-05-08 925 0
3573 2023-05-02 993 0
3572 2023-05-02 463 0
3571 2023-05-02 1180 0
3570 2023-04-28 864 0
3569 2023-04-28 872 0
3568 2023-04-28 636 0
3567 2023-04-25 1115 0
3566 2023-04-25 827 0
3565 2023-04-25 1001 0
3564 2023-04-25 1052 0
3563 2023-04-25 454 0
3562 2023-04-25 1523 0
3561 2023-04-18 1506 0
3560 2023-04-18 1535 0
3559 2023-04-18 1632 0
3558 2023-04-18 632 0
3557 2023-04-18 1449 0
3556 2023-04-18 943 0
3555 2023-04-12 685 0
3554 2023-04-12 869 0
3553 2023-04-12 1302 0
3552 2023-04-12 422 0
3551 2023-04-12 471 0
3550 2023-04-12 790 0
3549 2023-04-12 1016 0
3548 2023-04-04 1179 0
3547 2023-04-04 984 0
3546 2023-04-04 819 0
3545 2023-04-04 1529 0
3544 2023-04-04 490 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.