Today's Pick Up
月刊留学生chn_all-1.jpg
0  0
今回の特集は、日本での生活をより楽しめるよう、日本の鉄道についてさまざまな情報をまとめました。 さらに、留学生の皆さんにも影響がありそうな、2024年から変わることをご紹介しています。その他にも、日本のドラッグストアで医薬品を正しく購入するコツやオープンキャンパスの魅力・参加するメリットなども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【多摩美術大学】】 Mô hình giáo dục độc đáo khơi dậy sự sáng tạo

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-07-09 16:43 閲覧数43回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

 

Mô hình giáo dc ca Đi hc M thut Tama được thiết kế nhm phát trin ngun nhân lc sáng to và đi mi.

 

Mô hình giáo dc ca Đi hc M thut Tama da trên vic hc cơ bn v ''các môn hc cơ bn'' trau di chuyên môn cp cao và ''các môn giáo dc ph thông'' tiếp thu kiến thc tng quát, cũng như ''hc tp tiếp thu các k năng xã hi và chuyên môn hóa.'' Bng cách kết hp các hot đng này theo mc đích, chúng tôi mong mun phát trin ''nhng người sáng to to ra giá tr mi cho xã hi.''

 

 

Hãy cùng đim qua mô hình giáo dc đc đáo và các chương trình giáo dc hp dn ca Đi hc M thut Tama.

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 


 

<Các môn hc chung>

Đ có được "sc sng" và "kh năng hc hi" h tr s nghip ca bn sau khi tt nghip, các môn hc này có th hc bt kỳ chuyên ngành nào và bao gm nhiu lĩnh vc rng ln.

 

4 mc tiêu hc tp

✔ Trau di kiến thc cơ bn

✔ Phát trin quan đim trc quan

✔ Phát trin kh năng giao tiếp qua ngôn ng

 

✔ Phát trin kh năng hc hi

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

 

<Môn hc m>

 

Đây là lp hc trong đó các sinh viên không thuc ngành hc chính cũng có th đăng ký tham gia mt s môn hc lý thuyết ca chuyên ngành.

 

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

Môn hc PBL

Đây là lp hc kiu d án vượt ra ngoài ranh gii ca khoa và cp lp ca bn đ gii quyết các vn đ xã hi và nghiên cu xuyên sut.

 

ví d)

Thc hành qun lý thiết kế

Chuyên ngành cung cp: Chuyên ngành Thiết kế tích hp/2019~

Chúng tôi sẽ xem xét các vn đ mà các công ty tư nhân và chính quyn đa phương gp phi khi s dng quy trình tương t vi tình hình thc tế.

 

Hc viên sẽ có được kinh nghim làm vic thc tế trong khi trình bày nhng gì h đã hình dung cho các bên liên quan (các công ty và chính quyn đa phương tham gia lp hc).

 

 

 

Đ xut LIVE mi s dng thiết b video, âm thanh và ánh sáng mi nht

Chuyên ngành cung cp: Chuyên ngành Thiết kế Thông tin / T 2021

Lp hc này là s hp tác vi Hibino Co., Ltd., công ty đã dn đu Nht Bn trong lĩnh vc âm thanh và video cho LIVE trong nhiu năm và đ xut mt LIVE mi.

 

 

Được trao gii v tinh ngh thut đu tiên trên thế gii

Thúc đy khu vc bng kh năng lp kế hoch và kh năng din đt

Sinh viên thiết kế cũng có th bước vào thế gii m thut đương đi

Sinh viên m thut đm nhn th thách lp kế hoch sn phm

 


 

 

5.jpg

 

 

 

 

 

<Hp tác công nghip-hc vin-chính ph>

 

Đ phát trin kh năng phát hin và gii quyết vn đ, hc sinh sẽ nghiên cu các vn đ mà các công ty và chính quyn đa phương thc s gp phi, đng thi lp kế hoch và đ xut. Mt s d án này đã mang li kết qu được chuyn thành sn phm và dch v được s dng thc tế.

 

 

 

 

D án dt may Hachioji

Phát trin thiết kế dt may

Chuyên ngành thiết kế dt may

Chuyên ngành Thiết kế Dt may tiếp tc tiến hành nghiên cu chung gia ngành-hc vin vi Hip hi Công nghip Dt may Hachioji. Vào năm 2023, chúng tôi đã thiết kế hàng dt may cho 富士山麓セミナーハウス nhm tìm hiu v mi quan h gia không gian kiến trúc và hàng dt may cũng như quy trình sn xut hàng dt may công nghip.

Chúng tôi đã nghĩ đến và thiết kế các loi vi dt hu ích cho các tòa nhà có cơ s lưu trú nơi mi người thuc mt cng đng c th có th tiến hành đào to và trao đi. Nguyên liu được s dng là si được nhum mt phn t rác thi thc vt phát sinh trong đi sng hàng ngày.

 

 

 

 

Sn phm do sinh viên đ xut đot gii Thiết kế Tt

Chuyên ngành thiết kế sn phm

Paper Scrubber”, mt trong nhng kết qu nghiên cu chung gia ngành công nghip và hc vin gia Graphic Packaging International Co., Ltd. và các chuyên ngành thiết kế sn phm, đã giành được Gii thưởng Thiết kế Tt năm 2022. Vi mc tiêu hin thc hóa mt xã hi bn vng, nó ra đi t vic tìm kiếm mt sn phm mi tn dng giy nn Aquacoat ca công ty, được đc trưng bi đ bn và kh năng chng nước cao và sẽ được thương mi hóa vào năm 2022.

 

 

 

 

 

Thiết kế nhng cách mi đ truyn ti tin tc

Chuyên ngành thiết kế thông tin

Công ty Asahi Shimbun và Chuyên ngành Thiết kế Thông tin đã nghiên cu thiết kế các phương tin truyn thông tin tc mi cho thi đi thông tin, vi mc tiêu cui cùng là to ra mt hình thc thiết kế mi đ đưa tin v Thế vn hi Olympic và Paralympic Tokyo, vi ch đ "Nhng cách tiếp cn tin tc mi ".

Vi s phát trin ca các phương tin truyn thông mi như SNS, nhiu ý tưởng đã được đ xut đ gii quyết các vn đ hin đi đt ra câu hi v cách xã hi tương tác vi thông tin và đ tin cy ca nó.

 

 


 

6.jpg

 

 

 

 

<Giáo dc ngôn ng>

 

Chúng tôi cung cp các khóa hc ngôn ng nhm xây dng s nghip quc tế, bao gm các cuc thi và thuyết trình nước ngoài. Thm chí ch tiếng Anh cũng có sn mt s lượng ln các môn hc, bao gm các môn giáo dc chung có th la chn tùy theo mc đích ca bn và các môn giáo dc chuyên ngành ca tng khoa.

 

 

 

Giáo dc ngôn ng phù hp vi mc tiêu ca bn

Giáo dc tiếng Anh cho tt c hc sinh ti Cơ s Hachioji cung cp nhiu môn hc đa dng phù hp vi trình đ thông tho và mc tiêu tương lai ca tng cá nhân. Hc sinh chn các môn hc da trên mc tiêu ca mình, chng hn như “mun trình bày tác phm ca mình nước ngoài” hoc “mun đi du hc” da trên đim s ca bài kim tra tiếng Anh mà h thc hin sau khi đăng ký. Mt trong nhng đc đim ca trường là có nhng môn hc nhn mnh vào khía cnh thc tế liên quan đến ngh thut và thiết kế.

 

 

 

 

[Ví d v các mc tiêu cn cân nhc khi la chn chương trình ging dy]

Tôi mun hc tiếng Anh liên quan đến ngh thut và thiết kế

Tôi không gii tiếng Anh/Tôi mun hc li nhng điu cơ bn

Tôi mun đi du hc

Tôi mun ci thin k năng tiếng Anh đ đi làm/Tôi mun đt đim cao trong kỳ thi Toeic

Tôi mun có th trò chuyn/Tôi mun làm vic nước ngoài trong tương lai

Tôi mun gii thiu tác phm ca mình nước ngoài

Tôi mun ci thin k năng giao tiếp ca mình/Tôi mun tiếp thu kiến thc/Tôi mun tr thành giáo viên trong tương lai

 

 

 

 

Các lp hc được phát trin da trên suy nghĩ và nhu cu ca các nhà thiết kế

 

Tiếng Anh chuyên ngành theo tng lĩnh vc chính

Đi vi mi khoa, chuyên ngành và khóa hc, chúng tôi đã chun b các môn hc cho phép bn hc các thut ng k thut thường được s dng mt cách thc tế da trên các ch đ trong lĩnh vc này. Phát trin k năng thuyết trình và bán hàng có th được s dng trên toàn thế gii.

 

 

Xây dng nn tng cho các cuc thi đy th thách nước ngoài

Đây là khóa hc tiếng Anh thc tế hơn, s dng rng rãi các ch đ và thut ng chuyên ngành.

Trong "Tiếng Anh Sn phm", hc sinh phân tích các tác phm như đng h, ô tô và văn phòng phm, và trong "Tiếng Anh Dt may", các em hc và phân tích các ch đ liên quan đến dt may như thi trang, thiết kế ni tht và lch s thiết kế, và s dng hình nh đ din t nhng cnh mà giáo viên nói đến, ni dung này rt d bt đu vì nó đ cp đến nhng lĩnh vc mà bn hc hàng ngày.

 

 

 

 

Ngoài ra, sẽ có các hot đng làm vic nhóm lp đi lp li, bao gm tho lun nhóm và thuyết trình v công vic ca riêng mình, hướng ti nhng thách thc nước ngoài.

Tiếng Anh sn phm

Tiếng Anh dt may

 

 

Tìm hiu các thut ng chuyên môn và thuyết trình

Trong các lp hc dành cho sinh viên chuyên môn Thiết kế Đ ha, sinh viên chn các ch đ phù hp vi lĩnh vc ca mình và hướng ti mc tiêu tiếp thu tiếng Anh thông qua vic đc văn bn và tho lun nhóm. Mc tiêu cui cùng ca mi b phn là trình bày tác phm ca mình bng tiếng Anh.

Đ giúp vic hc thut ng k thut tr nên d dàng hơn, chúng tôi đã kết hp các ý tưởng đ khiến vic hc tr nên thú v, chng hn như đ cp đến các ch đ liên quan đến ngh thut và thiết kế.

Tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế đ ha III

 

 

 

 

 

Bng cách này, mô hình giáo dc ca Đi hc Mỹ thut Tama hướng ti đào sâu kiến thc chuyên ngành và trau di các k năng thc tế đng thi tiếp thu kiến thc đa dng. Đim hp dn ca Đi hc Mỹ thut Tama là nó cung cp các chương trình h tr s phát trin ca sinh viên vi tư cách là nhng người sáng to cng hiến cho xã hi nhng ý tưởng sáng to ca mình và to ra giá tr mi.

 

 

Ti sao không đt mc tiêu tr thành mt nhà sáng to sẽ m ra tương lai ca bn thông qua vic theo hc ti Đi hc Ngh thut Tama?

 

 

 

 

7.jpg

 

[B sưu tp tác phm]

Chúng tôi sẽ gii thiu nhiu tác phm được to ra bi các sinh viên hin ti, cu sinh viên, ging viên và nhng người khác.

 

https://www.tamabi.ac.jp/works/

 

 

 

 

8.jpg

 


"Hướng dn tuyn sinh sinh viên năm 2025" sẽ được phát hành vào đu tháng 7.

https://www.tamabi.ac.jp/admissions/outline/

https://www.tamabi.ac.jp/admissions/undergraduate/international-students/ 

 

 

 

 

 

 

thumb-2048835280_hsmdLZNb_36d37b130bed1c022ac02d5b539d39ff3f5735bf_240x320.png

 


多摩美術大学


 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2772 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
2024-07-09 44 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 58 0
3999 2024-07-09 33 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 87 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.